Show subtitles

The O.C.

Season 4 | Season 3 | Season 2 | Season 1

Advertising:

# Episode Amount Subtitles
4x16 The End's Not Near, It's Here 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x15 The Night Moves 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x14 The Shake Up 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x13 The Case of the Franks 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x12 The Groundhog Day 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x11 The Dream Lover 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x10 The French Connection 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x09 The My Two Dads 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x08 The Earth Girls Are Easy 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x07 The Chrismukk-huh? 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x06 The Summer Bummer 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x05 The Sleeping Beauty 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x04 The Metamorphosis 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x03 The Cold Turkey 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x02 The Gringos 7 en fr br ru  gr tr pt 
4x01 The Avengers 8 en fr br ru ua gr tr pt 
All episodes 8 en fr br ru ua gr tr pt